OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pomáháme našim klientům splnit legislativní požadavky v oblastech:

N

nakládání s odpady včetně odpadového hospodářství

 •  evidence odpadů v programu ENVITA,
 •  zpracování Hlášení o produkci odpadů a
 •  ohlášení do systému ISPOP
 • zařazení odpadů dle katalogu odpadů
N

ochrany ovzduší

 • vytvoření zákonem stanovené dokumentace,
 • zpracování hlášení evidence zdroje znečišťování ovzduší a
 • ohlášení do systému ISPOP
N

nakládání s chemickými látkami a směsmi

 • vytvoření Registru chemických látek a směsí, ve kterém jsou přehledně evidovány používané látky a
  směsi s identifikací nebezpečných vlastností s dopadem do životního prostředí a na zdraví osob
 • zpracování dokumentace pro nakládání s NCHLaS
N

vodního hospodářství

 • zpracování havarijního plánu a další zákonem stanovené dokumentace
 • zpracování hlášení pro vodní bilanci
N

prevence závažných havárií

 • zpracování Hlášení IRZ a
 • ohlášení do systému ISPOP,
 • zpracování Protokolu o zařazení / nezařazení objektu a
 • další dokumentace