Požární ochrana

Požární ochrana představuje pro každého zaměstnavatele pomoc při ochraně života a zdraví zaměstnanců a zabránění ztrát na majetku společnosti. Pomůžeme klientům splnit všechny požadavky zákona o požární ochraně, nastavit systém ochrany, včetně odborné přípravy zaměstnanců.

Jaké jsou vaše zákonné povinnosti v PO?

Mezi základní patří:

N

Plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užíváte k provozování činnosti.

N

Začlenit své činnosti podle požárního nebezpečí.

N

Zajišťovat požární techniku, věcné prostředky a požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu a v souladu se všemi požadavky vyplývajících z právních předpisů.

N

Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce.

N

Dodržovat podmínky požární bezpečnosti staveb, výrobků a činností.

N

Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami.

N

Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

N

Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany.

N

Zajistit školení a odbornou přípravu PO.

N

Zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení.

Jak vám můžeme pomoci?
Se znalostmi zákonných požadavků i zezávazněných norem vám zpracujeme veškerou požadovanou dokumentaci a navrhneme nejvhodnější řešení pro zajištění požární bezpečnosti na vašich pracovištích.
Pomůžeme vám s kontrolou státního požárního dozoru, audity vašich pojišťoven či jinými kontrolami.