Školení BOZP

 

Co je smyslem školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci? Můj názor je, že tím smyslem je seznámení posluchače s tím, jak má vykonávat určitou práci tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví sebe samého a ani nikoho dalšího.

Stát z mnoha důvodů, dbá o bezpečnost a zdraví svých občanů – zaměstnanců, a tak v právních předpisech stanovuje základní pravidla pro BOZP a to jak obecné, tak pro určitá pracoviště, činnosti velice konkrétní. Protože stát není schopen stanovit pravidla na všechno, nařizuje výrobcům a dovozcům pro stroje, zařízení, chemické látky atd. vytvořit pravidla pro bezpečné zacházení s nimi.

Po zaměstnavateli, pak nechce nic jiného, než aby s těmito pravidly, a dalšími pravidly, podle kterých se má pracovat, včas seznámil své zaměstnance.

V zákoníku práce je to napsáno takto:

„Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále

a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“

Zaměstnavatelé si často zvou na pomoc se zajištěním různé znalce určitých pravidel a zaplatí mu za proškolení zaměstnanců, aby se hrálo správně. Je to jednoduché, smysluplné a férové. Hrát podle stanovených pravidel, s nimi jsou účastníci předem seznámeni. Porušení pravidel by se mělo trestat, stejně jako nefér hra.

Jak vypadá nefér hra?

Neférové školení BOZP, je takové školení, které nemá výše uvedený smysl.

Pět příkladů špatných praxe v ČR:

  1. příkladem je jiný článek na internetu. <zde> Jak článek uvádí, během tří hodin dokážou někde udělat z posluchačů odborníky na elektrotechniku. Ze zákona povinnou praxi si zájemci vymyslí a správné odpovědi v závěrečném testu jim nadiktuje zkušební komisař.
  2. příklad. Školitel přesvědčí zaměstnavatele o povinnosti určitého školení a o svém oprávnění, akreditaci a podobně a už jen inkasuje. Ti méně neféroví i něco školí, ti bez skrupulí, jen potvrdí prezenční listinu. (Nejčastěji se schovávají za již zrušené vyhlášky a za normy.)
  3. příklad. Školitel přijede a orazítkuje strojní průkazy nebo průkazy řidičů vysokozdvižného vozíku cca 300 Kč za kus, aniž se se školeným fyzicky setká.
  4. příklad. Zaměstnancům se přednáší spousta věcí, které nesouvisí s jejich prací a tak to podstatné zanikne nebo není přednášené vůbec.
  5. příklad. Zaměstnancům se dá beze slov podepsat záznam o proškolení, s čím vším byli seznámeni, nejlépe při podpisu smlouvy. (Kdopak by se cukal?)

„Rozdávání titulů“ na právnické fakultě v Plzni, zřejmě neohrozilo ani jeden lidský život. Běžná praxe v některých podnicích však ohrožuje spoustu životů dnes a denně.

Když, pak dojde ke škodě na zdraví nebo na životě, soudy se  správně nespokojují jen  s potvrzením o  provedeném školení a kontrole, ale provádějí  v tomto směru dokazování v celé šíři  a  úplnosti.  Jako  svědci  bývají  vyslýchány  osoby, které školení prováděly, i spolupracovníci poškozeného pracovníka, a to o tom, zda se v praxi školení a  seznámení s  předpisy skutečně konalo a  jak byla kontrola  prováděna.“

Závěrem:
Školení BOZP je neprávem opomíjeno, podceňováno a prováděno jen formálně.
Školení BOZP je základem pro předávání informací a pro realizaci BOZP ve firmě.
Školení BOZP je iniciátorem bezpečného, ale i nebezpečného – riskantního chování zaměstnanců.
Školení BOZP je jedním z prvků systému řízení (zajištění) BOZP ve firmě a proto by nemělo být řešeno samostatně a odděleně od ostatních oblastí. Vhodným propojením, lze ušetřit jak čas, tak peníze.